...
...

รับตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดบริการ

บริการรับทำบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานเพื่อผู้บริหารสอบทานความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี ในกรณีที่บริษัทมีเจ้าหน้าที่บันทึกรายการเอง จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำงบกระทบยอด และรายละเอียดของรายการสินทรัพย หรือหนี้สิน บริษัทพร้อมที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี เพื่อควบคุมความครบถ้วนของรายการบัญชี ที่จะบันทึก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1 รายการ

  1. ตรวจสอบบัญชี

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1 รายการ

  1. ตรวจสอบบัญชี

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

ขอประเมินราคา

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน