...
...

รับจดทะเบียน บริษัท สำหรับธุรกิจ SME คนไทยถือหุ้น 100%

รายละเอียดบริการ

จดทะเบียน บริษัท สำหรับธุรกิจ SME คนไทยถือหุ้น 100% ทุนไม่เกิน 1ล้านบาท *จดทะเบียน Online เท่านั้น*

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
1.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน 
1.2 Email ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
1.3 เบอร์โทรศัทพ์ ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
1.4 ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง
2.1 ทุนจดทะเบียน SME ทุน 1 - 5ล้าน
2.2 สัดส่วนหุ้นที่ถือ รวมแล้ว = 100% (ทุนชะระแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 25%)
2.3 อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนาม
2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2.5 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (หากมีสาขา)
2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น
2.7 ไฟล์ตรายาง+ระบุขนาด เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

หมายเหตุ : 
*** ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งจะเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าดำเนินการ***

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ จากการจดทะเบียบจัดตัง บริษัท....จำกัด
1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
2.หนังสือรับรอง (มี4หน้า)
3.บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ (มี1หน้า)
4.บอจ.3 รายการจดจัดตั้ง (มี2หน้า)
5.บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (มี1หน้า)
6.รายงานการประชุมตั้งบริษัท (มี2หน้า)
7.ตรายาง 1อัน (พร้อมเอกสารชี้แจงตรายางของกรมพัฒฯ)

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ
ฟรี ตรายาง 1 อัน ราคาไม่เกิน 250฿ เฉพาะค่าทำ (ลูกค้าต้องการทำเพิ่มติดต่อช่างโดยตรง โทร.061-650-9893)
ฟรี ไฟล์รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร (ส่งทาง mail หลังจดเสร็จแล้ว)
ฟรี ปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ประกอบการใหม่ทางโทรศัพท์

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและการชำระเงิน

4,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน