...
...

รับแปลคลิปภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดบริการ

รับแปลคลิปภาษาต่างประเทศจากภาษาอังกฤษมาภาษาไทย

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ให้บริการแปลคลิปภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
2. ส่งงานให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบและตรวจรับงาน ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้จำนวน 2 ครั้งภายใน 15 วันหลังรับงาน

** เงื่อนไข
- ชำระมัดจำเป็นจำนวน 50% หลังจากที่ได้รับงานมา และจ่ายอีก 50% เมื่อทำการแก้ไขครบ 2 ครั้ง หรือเมื่องานเสร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. ไฟล์เอกสารฉบับแปลรูปแบบ Word
2. ไฟล์เอกสารฉบับแปลรูปแบบ PDF

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50 %
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 350 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน