...
...

รับจดทะเบียน(หจก)

รายละเอียดบริการ

รับทำบัญชี,จดเลิก,ปิดบริษัท,จดทะเบียน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ลุกค้าส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัท
2. จดทะเบียนธุรกรรมออนไลน์

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

จดทะเบียน(หจก) ฟรีตรายาง และการขอยื่นจด Username ของสรรพากร

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

5,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน